Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Evropa od Francouzské revoluce přestává vnímat a uznávat Boha. Vlivem mnoha objevů ve vědeckém světě vzniká dojem, že Boha nepotřebujeme. Žijeme, jako bychom chtěli poručit větru, dešti. Člověk, který začíná stárnout, to často neumí. Je třeba se učit přijímat fakt, že jednou umřeme. Člověk ztrácí rozum, učí se trpělivosti. Staří bývají paličatí, nechtějí pít, mýt se. Málokdo stárne s noblesou. Život má cenu až do svého konce. Kniha Job ukazuje řešení. Přicházejí rány, pohromy. A pak zůstává stále věrný Bůh. Naposledy bylo to, že dostal Job všechno zpět a ještě navíc.
- Víra je o věrnosti. Jsme tvrdohlaví, ale musíme se sklonit před Pánem Bohem a věřit, že vše je nám k dobrému. Víra je závislá na modlitbách. Je třeba být trpělivý, věrný a vytrvalý v modlitbě. Modlitba není promarněný čas.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Ježíš učil jako ten, kdo má moc. Věříš tomu, že Ježíš je Bůh? Proto zpřesňoval zákony, které dostal Mojžíš v Desateru. Nezcizoložíš, ale už když se díváš s chtivostí atd. Vyháněl zlé duchy, to může jen Bůh. Než uzdraví, řekne, odpouštějí se ti hříchy, a to může jen Bůh.
- Když naše společnost nebude mít kněze, kteří mají jiskru víry, bude to špatné. Věřící v Čechách čekají na impuls od kněží, na rozdíl od Slovenska, kde věřící povzbuzují kněze k větší víře.
- Laici se angažují v charitě, ale musí být nejdřív věřící, měli by mít jiskru.
- My si máme svou víru uvědomovat. Neočekávat, že někdo za nás něco udělá. Pán Bůh očekává naši aktivitu, a podle toho nám pomáhá. Snaž se a Bůh ti pomůže.
- Mladé ženy často nemají mateřský cit. Dítě potřebuje být kojeno, potřebuje, aby se s ním maminka mazlila. Ženy ztrácejí pud mateřství.
- Bůh dělá stále zázraky, ale my jsme slepí a hluší. Bůh má moc. Počítá s každým z nás. My se zabýváme žárlivostí, závistí, pomlouváním nebo hmotnými věcmi. Ale Pán Ježíš chce, abychom se vyvíjeli. Rodiče musí žít tak, aby děti viděly, co je to víra. Základy víry se získávají doma, ne v hodinách náboženství.
- Pak se nedivme, že jsme depresivní. Zlý duch přesně ví, jaké máme slabosti, kde má zaútočit.
- Důležitá je také vytrvalost. Konvertité přijdou nadšení. My, co jsme byli pokřtění v dětství, býváme často vyhaslí. Ani netušíme, že mnoho věcí závisí od nás. Dívat se na svět očima víry. Bůh nás neopustí. A my musíme být trpěliví. Věřit Ježíši Kristu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Dnes je závěr Vánoční doby. Včera jsme slavili Zjevení Páně. Narozený Ježíš se zjevil pastýřům i velmi vzdělaným lidem, mudrcům.
- Kdybychom věřili tomu, že Ježíš Kristus je Bohočlověk, žili bychom jinak. My podléháme svým nedostatkům. Od svého mládí jsem neměl problém s vírou. Nepotřeboval jsem zjišťovat jak a proč, víra to nepotřebuje. My máme svobodnou vůli, a tak si vše děláme po svém. Žijeme materiálně dobře. Jsme nespokojení, protože nejsme ukotveni v Bohu. Křesťanství nás má přivést k tomu, abychom si některé věci uvědomili. Mravní úroveň by pak byla jiná. Ježíš se stal člověkem, nechal se za nás ukřižovat. My se zlepšíme až tehdy, když přijmeme to, co pro nás Bůh přichystal. Nebylo by tolik rozvodů. Nebylo by mnoho nepříjemností.
- Dnešní mladí už nectí věci, které dřív byly docela běžné. Křtem se dítě stává Božím stvořením. Dítě je ale třeba vést k víře. Už 2 generace nejsou vychovávány k víře. My máme prosit Pána Boha, aby nám dal milost, aby nám dal více víry. Křest znamená, že jsme napojeni na Pána Boha, že bude garantovat celý náš život. Bůh ví o všem.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
- Tuto neděli se v textech jedná o upevnění naší víry. Příkladem je 1. čtení, obrácení Ninive. A ninivští se opravdu obrátili.
- Co to vlastně znamená být věřící? Pevně uvnitř sám sebe vím, že Bůh je, že o mně ví, že je pořád se mnou. A pak, když přijde trápení, člověk to vydrží. Ví, že Bůh o všem ví, že to má smysl, a to pozitivní. Když uděláme zkušenost s Bohem, víra se posiluje. Jen je třeba ta znamení, která se mne týkají, vidět. Jsme totálně závislí na Bohu. Štěstí člověka spočívá ve vztazích, že se máme navzájem rádi. Ty vztahy je třeba pěstovat. Děti jsou darem, ale základem je, že se rodiče mají navzájem rádi. My máme o sobě představy, ale jsme jiní než představy. A když pak děti vyrostou, a my nepěstovali vzájemné vztahy, manžele pak už nic nespojuje. Je třeba, aby bylo vše v harmonii.
- A vztah je i mezi mnou a Pánem Bohem. Je třeba tento vztah pěstovat, posilovat. Udělat si čas na Pána Boha, na modlitbu.
- Nemáme klást důraz na něco, co je méně než Bůh. A to je všechno, protože hlavní je Bůh. Třeba plakat, ale ne až tak moc. Jak je to napsané ve 2. čtení.
- Každý je povolán ke křesťanství a aby žil evangelium. Malé dítě potřebuje rozvinout svou citovou stránku, a to mazlením s matkou. A dítě pak také pochopí, co je to být věřící. Vidí, že se chodí pravidelně do kostela. Děti odezírají. Jde o to, upřímně prosit Boha o svou změnu a věřit tomu.
- Celoživotně se obracet k Pánu Bohu a věřit evangeliu.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Benedikt XVI. ve své knize Poslední rozhovory mluví o tom, že to s křesťanstvím není vůbec špatné. II. vatikánský koncil chtěl některé věci posunout. Že nejsme skanzen, ale živá církev.
- Evropa je utlumená. Lidová zbožnost je důležitá, ale v různých krajích je jiná. Benedikt XVI. říká, že máme veliké rezervy. Že máme svůj křesťanský život zvnitřnit, prožívat uvnitř sebe.
- Máme v klášteře studenty ze Slovenska a ti mají svou víru tradiční. A já se snažím, aby svou víru prožívali osobně. Aby to nebylo zvykové. Náboženská výchova dětí se předává zkušenostmi v rodině. To není věc katechetů. Osobní víra není o znalostech. Je třeba znát učení katolické církve a v mém srdci se mají měnit a rozvíjet některé hodnoty. Je třeba vnímat věci srdcem. Je třeba žít s Pánem Bohem. Je třeba mít čas na modlitbu. Udržovat s Bohem kontakt. Bůh je v mém srdci. Ježíš Kristus je Cesta, Pravda a Život. Skrze Ježíše Krista se dostáváme k Bohu už teď na zemi. Víra nás osvěcuje jinak než rozum. Víra nejsou emoce. Je to něco jiného. Je to jistota, která nás osvěcuje, vede.
- S křesťanstvím to vůbec není beznadějné. Není to charita, není to starost o nemocné. Hlavně udržovat osobní vztah s Bohem, a až pak následuje činnost, která z víry vychází. A když člověk nevěří, nemá důvod dodržovat Desatero.
-mb-

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
- Pán Ježíš si vybírá své učedníky. I dnes. Dnes se také dějí zázraky tak, jako v prvních dobách. Jen je třeba je vnímat.
- Jsme finančně negramotní. Neumíme hospodařit. A tak se teď mladá generace učí hospodařit. Ale nikdo nevnímá to, že jsme uvnitř i mravně negramotní. Je třeba být vzorem pro mladé. V mravní oblasti. Svatý Pavel už tehdy v Korintě vedl lidi k tomu, že život není jen materiální, ale aby si lidé také našli svůj vztah k Bohu. Pomalu se to ujímalo, ale dnes, počínaje 60. lety 20. století, je to stejné jako tehdy v Korintě. Mladí ani nevědí, že je něco špatně. S mravní negramotností jde národ dolů.
- Necháváme se ovlivňovat svými emocemi, ale emoce neumíme zvládat. Naším úkolem je vyprošovat si dary od Pána Boha. Prosit, abych byl zbaven různých neřestí. Bůh může z nás udělat dobré lidi.
-mb-

Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Praze Bohnicích. Najdete zde aktuální informace o dění ve farnosti, kulturních akcích, unikátních koncertech, službách církve a ohláškách.

K dispozici je také knihovna a farní centrum. Prohlédněte si naši fotogalerii a shlédněte videoprezentaci farnosti.

V případě potřeby nás kdykoliv zkontaktujte.